# خوردن_مایع_منی_از_نظر_شرعی_و_پزشکی_نادرست_می_باشد